ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is verplicht om haar gegevens online te publiceren. Onderstaand een opsomming van deze gegevens, waarbij een enkele keer wordt doorverwezen naar een andere pagina op onze website. 
INSED heeft de aanvraag beschikking ingediend en is in afwachting van een reactie.


Rechtsvorm

Naam
.

KvK-nummer

RSIN

BTW-nummer

Bank

Postadres

Webadres

Mailadres

Alarmnummer

Stichting

International Northern Search & Earthquake Dogs (hierna te noemen INSED)

61892939

854535391

NL854535391B01

NL21 RABO 0301745919

Agaatdreef 92, 7828 AE Emmen

www.insed.nl

secretatiaat@insed.nl

+31 (0)6-33 82 31 20

Bestuurssamenstelling

Voorzitter
Tevens inzetcoördinator en groepsleider
Mevrouw C.A.M. van der Werff-Özmay (Claire)
tic@insed.nl

Secretaris
Tevens hondengeleider
Mevrouw M.J. Pladet (Mariëtte)
secretariaat@insed.nl

Penningmeester
Tevens hondengeleider
Mevrouw C.J.A. Kamp (Cora)

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

INSED heeft als doel het opleiden van geleider en hond tot een volwaardig inzetbaar koppel. Het INSED-team voert zoekwerk uit tijdens een inzet naar vermiste personen in binnen- en buitenland. INSED richt zich daarnaast op de bevordering van het zoekwerk naar vermiste personen bij buitengewone gebeurtenissen (natuurgeweld), voornamelijk in een aardbevingsscenario.
Het INSED-team verdiept zich in de risico’s van deze materie en bereidt zich voor om ondersteuning te kunnen bieden in geval van een krachtige aardbeving.

INSED tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het volgen van opleidingen en (wekelijkse)trainingen door geleider/hond, groeps- en inzetleiders;
  • het organiseren van en deelnemen aan inzetoefeningen in samenwerking met andere reddingshondengroepen, hulpdiensten en (overheids)instanties;
  • het geven van presentaties en demonstraties aan belangstellenden;
  • het uitbereiding van haar netwerk met betrekking tot trainingslocaties.

Een actueel overzicht van INSED haar uitgeoefende activiteiten vindt u onder het tabblad ‘actueel‘.

Integriteit

Iedere vrijwilliger binnen stichting INSED is verplicht in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Een VOG is een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van de vrijwilliger geen bezwaar vormt voor de specifieke taak of functie binnen de stichting.
Daar vrijwilligers bij het zoeken naar vermiste personen te maken (kunnen) krijgen met kwetsbare personen, vormt het hebben van een geldige VOG een vereiste om vrijwilliger te zijn bij stichting INSED. Iedere 3 jaar, of zo nodig eerder, zal opnieuw een VOG-aanvraag ingediend worden door de vrijwilliger.
Daarnaast ondertekend iedere INSED-vrijwilliger een geheimhoudingsverklaring van de Nationale Politie, alvorens aan een nationale zoekactie kan worden deelgenomen.

Stichting INSED hanteert een aannameprocedure en heeft gedragsregels (gedragscode) opgesteld die door alle vrijwilligers moeten worden ondersteund.

Beloningsbeleid

INSED bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor de activiteiten die een aangeslotene (inclusief het bestuur) uitvoert, wordt geen enkele vorm van financiële beloning toegekend.

De wijze van verwerving van inkomsten

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Voor speciale projecten wordt incidenteel aan fondswerving gedaan.
Iedere INSED-aangeslotene schenkt per jaar, kwartaal of maand een donatie.

Het beheer en de besteding van het vermogen

INSED heeft voldoende gewaarborgd dat een natuurlijk- of een rechtspersoon niet over het vermogen kan beschikken van de stichting alsof het zijn eigen vermogen betreft.Het vermogen van INSED wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting. INSED zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.
De uitgaven van INSED bestaan uit kosten voor:

  • (buitenlandse) inzetten;
  • aanschaf en onderhoud van materieel;
  • (externe) trainingen en opleidingen;
  • dankbetuigingen aan sponsoren en donateurs;
  • verzekering;
  • organisatie en bestuur (niet zijnde vergoedingen aan bestuursleden).

» 2023 – financiële verantwoording