Gedragscode voor vrijwilligers


Iedere vrijwilliger van stichting INSED:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING.
Creëert een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

Tijdens inzetten wordt gebruik gemaakt van het vier-ogen-principe, doordat minimaal 3 INSED-vrijwilligers op linie (2 reddingshondenkoppels en 1 groepsleider) de zoekactie uitvoeren.

IS DIENSTBAAR.
Handelt altijd in het belang van de stichting.

IS BETROUWBAAR.
Houdt zich aan regels, zoals omschreven in statuten reglementen en besluiten. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de stichting. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken. Hiervoor wordt een ‘verklaring omgang met informatie’ vanuit de politie, ingevuld en ondertekend.

IS ZORGVULDIG.
Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als vrijwilliger. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Hanteert de gestelde voorwaarden om deel te mogen nemen aan een inzet.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN.
Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE WERKZAAMHEDEN IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT.
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/of beledigende opmerkingen.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET.
Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik en fysiek grensoverschrijdend gedrag.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de stichting en/of het inzet-werk. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, wordt dit gemeld aan het bestuur.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN.
Ziet toe op de naleving van de reglementen en deze gedragscode.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de stichting en/of het inzet-werk.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN.
Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur.

IS VOORZICHTIG.
Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt, zoals vermeldt in de ‘verklaring omgang met informatie’.

DRINKT VOORAFGAAND AAN EN TIJDENS TRAININGEN EN INZETTEN GEEN ALCOHOL.

Aanvulling voor bestuursfuncties:

IS ZORGVULDIG.
Bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat de vrijwilligers begrip hebben voor de gekozen richting.

VOORKOMT (DE SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.
Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met de functie binnen de stichting en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met de functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE VRIJWILLIGERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS. Vrijwilligers moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de vrijwilligers gedragsregels voor de eigen stichting op te stellen en de kwaliteit van de inzetbare hondenkoppels te waarborgen.

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN/OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS.
Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid binnen de stichting voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door vrijwilligers. Tijdens het jaarlijkse (bestuurs)overleg zal het punt ‘Sociale veiligheid’ worden meegenomen op de agenda.

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A..
Tracht te komen tot een situatie waarin de organisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt indien noodzakelijk een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a..